“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

Kreş İşleyişi

07 Temmuz 2014 - 11:41

Kreşimizi kurduk fakat işleyişi nasıl olacak. Kreşimiz için kapasite tespiti, kreşe öğrenci kayıt işlemleri, çalışma gün ve saatleri, çalışma zamanları, ücret tahsili, gelirler ve teftiş gibi işlemlerin neler olduğunuz aşağıda bulabiliriz.

Kuruluşun İşleyişine ilişkin Esaslar

Kapasite tespiti

Madde 19- Kuruluşların kapasite tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde;

1- Sabit karyola kullanılması durumunda; kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 m² alan ve 6 m³ hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak, kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun odalarının bulunması gerekmektedir. Oyun odaları kapasiteye dahil edilemez.

2- Portatif karyola kullanılması durumunda; kapasite, uyku ve oyun için gösterilen bölümlerin büyüklüğüne göre hesaplanır. Portatif karyolaların kurulması, kaldırılması ve depolanması çocukların temel gereksinimlerini engellemeyecek, gelişim ve sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

3- 0-2 yaş grubu için portatif karyola kullanılmaz.

b) Özel Çocuk Kulüplerinde;

1- Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma ve oyun odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Bu bölümlerde her bir çocuğa 2 m² alan 6 m³ hava düşecek şekilde hesaplama yapılır ve toplam kapasite bulunur.

Ayrıca çocukların dinlenebileceği küçük bir dinlenme odası ayrılır.Bu bölüm kapasiteye dahil edilmez.

2- Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabileceği sömestr ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen kapasitenin üzerinde çocuk kabulü yapılmaz.

Kuruluşa Çocuk Kabulü

Madde 20- (Değişik:RG-6/7/2011-27986)

Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, sağlık raporu, yeteri kadar fotoğraf istenir. Bulaşıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel engeli olan çocuklar kuruluşa alınmaz. Ancak; ilgili kuruluşlardan alınmış raporda belirtilmek kaydıyla hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocuklar kuruluşa kabul edilir. Hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocukları kabul eden kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni bulunur, çocukların ihtiyacına göre gerekli araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaştırma eğitimi alacak çocuk sayısı birden fazla olamaz.

Kuruluşun Çalışma Gün ve Saatleri

Madde 21- Kuruluşlar mesai gün ve saatleri dahilinde hizmet verirler. (Değişik cümle:RG-6/7/2011-27986) Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak gece saatleri, hafta sonu tatilleri, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ve diğer günlerde de faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurucular, bir dilekçe ile İl Müdürlüklerine başvururlar. Kuruluşların söz konusu gün ve saatlerde hizmetlerine devam edebilmeleri, İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır. Gerekli personel temin edildiği takdirde gece ve tatil günlerinde çalışacak kuruluşlarda sorumlu bir nöbetçi ve çocuk sayısına göre grup sorumlusu ve çocuk bakıcısı bulundurulur.

Kuruluşlarda yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti de verilebilir. Yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır.

Kuruluşun Tatil Edilmesi

Madde 22- Kuruluş, bulunduğu yörenin iklim koşulları ve tadilat nedeniyle en çok 2 ay tatil edilir. (Ek cümle:RG-6/7/2011-27986) Bu süre içinde velilerden ücret alınmaz.

Kuruluşun tatil edileceği, 1 ay önceden velilere ve İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Velilerin mağdur edilmemesi için uygun koşullar sağlanır. (Ek cümle:RG-6/7/2011-27986) Kuruluşun tatil olduğu süre içinde çocukların kuruluşta olmadığı zamanlarda, yılda en az iki defa dezenfektanlarla kuruluşun genel temizliği yapılır.

Kuruluşun tatil edilebilmesi, kurucunun gerekçeli önerisinin İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır.

Kuruluşun Geliri

Madde 23- Kuruluşun geliri, çocukların bakımı, beslenmesi ve eğitimi için velilerden alınacak ücretlerden ibarettir.

Ücret Tespiti

Madde 24- Ücretlere ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir;

a) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Açılış izni almış olan kuruluşlarda velilerden alınacak aylık ücret miktarları her yıl Aralık ayında il düzeyinde kurulacak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonda belirlenen ücretler Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer. Yeni ücretler takip eden Ocak ayından itibaren uygulanır. Ücretler gerek görüldüğünde yıl içinde günün şartlarına bağlı olarak Komisyonca bir kere daha düzenlenir. Uygulanacak ücretler, kuruluşun velilerce görülebilecek bir yerine asılır.

b) Ücret tespit komisyonu, Valiliğin Başkanlığında veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Müdürü, Belediye, Defterdarlık, Ticaret Müdürlüğü temsilcileri ile il dahilindeki kurucuların kendi aralarında bir yıl için seçecekleri bir temsilciden kurulur.

c) Ücret tespiti, çevrenin sosyo-ekonomik şartları dikkate alınarak, kuruluşun personel, iaşe, kira, ısıtma ve diğer cari giderler ile amortismanlar hesaplanarak yapılır.

d) Ücret artış oranları, kanuni kira artış yüzdesi, gıda endekslerindeki artış yüzdesi, personel ücret artışları yüzdesi, elektrik-havagazı ve su artışları yüzdesi, resmi yakıt fiyatlarındaki artış yüzdesi hesaplanarak bunların çocuk başına maliyet artışlarına yansıyan ortalama miktarları bulunarak tespit edilir.

e) İl’de birden fazla Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü bulunduğu takdirde tesis, tefriş ve buna benzer farklar dikkate alınmak suretiyle taban ve tavan ücret miktarları tespit edilir.

f) Tespit edilen ücretlere beslenme, kırtasiye ve temizlik malzemelerine ait giderler dahildir.

g) Ücret tespit komisyonu tatil, gece, yarım gün ve saatlik bakım ücretlerini de ayrıca tespit eder.

h) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Belirlenen miktarın üzerinde ücret aldıkları tespit edilen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Ücret Tahsili

Madde 25- Tesbit edilen ücret kuruluşlarca ayın başında peşin olarak alınır. Kuruluşlar bir aylık ücretten fazla peşin ödeme için velileri zorlayamaz, bono, senet ve benzeri uzun süreli bağlantı isteğinde bulunamaz.

Ücret İadesi

Madde 26- Çocuğun herhangi bir nedenle kuruluştan ayrılması halinde, ücret iade edilmez. Ancak kuruluş tarafından çocuğun çıkartılması halinde bakiye ücret iade edilir.

Ücretsiz Bakım

Madde 27- İl Müdürlüğü kuruluşların kapasitelerine göre en az iki çocuk olmak üzere % 5 ücretsiz kontenjan kullanılır. Bu sayı, kuruluşun kapasite sayısı haricinde kullanılır.

İl Müdürlüğü bu ücretsiz kontenjanı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve (Değişik ibare:RG-26/9/2008-27009) Sosyal Çalışmacıtarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporuna göre değerlendirir;

a) Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları,

b) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,

c) (Mülga:RG-6/7/2011-27986)

d) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar,

e) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları,

f) Cezaevlerinde bulunan kadın mahkumların çocukları.

g) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar,

h) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Şehit ve malûl gazi çocukları,

ı) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar.

İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde kuruluşlara ücretsiz olarak yerleştirilir.

Ücretsiz olarak yerleştirilen çocukları bakmayı kabul etmeyen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri uygulanır.

 

Teftiş ve Denetim

Madde 28- (Değişik:RG-6/7/2011-27986)

Kuruluşların teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Kuruluşlar İl Müdürlüklerince yılda en az bir kere denetlenir. Gerektiğinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş ve yetkili elemanlarınca da denetlenir ve teftişe tabi tutulur. Teftiş ve denetim esnasında istendiği takdirde, kuruluş yetkilileri denetleyicilere her türlü belgeyi sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür.

b) Kuruluş aşağıda belirtilen durumlarda uyarılır;

1) Denetim ve teftiş sonucu tespit edilen mevzuat hükümlerine aykırı eksiklikler, İl Müdürlüğünce yazılı olarak kuruluşa bildirilir.

2) Kuruluş bildirilen eksiklikleri bir ay içinde düzeltmek ve gidermek zorundadır.

3) Kuruluş yapmış olduğu işlemleri İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

4) İl Müdürlüğü belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilip giderilmediğini yerinde tespit eder.

c) Kuruluşun geçici olarak durdurulması aşağıda belirtilen eksikliklerden birinin tespiti halinde ve uyarıya rağmen verilen süre içinde gerekli düzenleme yapılmadığında yerine getirilir;

1) Mevzuat hükümlerine aykırı harekette bulunulması ve mevzuat hükümlerine aykırı görülen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi ve giderilmemesi.

2) Kuruluşa açılış izin belgesinde belirtilen yaş grubu dışında çocuk kabul edilmesi.

3) Belirlenen kapasitenin üstünde hizmet verilmesi.

4) Onaysız personel çalıştırılması.

5) Eksik personel çalıştırılması.

6) Belirlenen ücretten fazla ücret aldığı tespit edilmesi.

7) Bakılması gereken oranda ücretsiz çocuğa bakılmaması.

8) Genel ahlak kuralarına aykırı harekette bulunulması.

ç) Kuruluşun faaliyetinin geçici olarak durdurulması aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

1) Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir.

2) Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma süresi üç iş günüdür.

3) Kuruluşun geçici olarak durdurulması kararı en az beş iş günü öncesinden kuruluşa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır.

4) Geçici durdurulma süresi bitiminde kuruluş kendiliğinden açılmış sayılır. Açılmış olan kuruluşa verilecek on iş günü ek sürenin sonunda, eksikliklerin giderilmediği ve geçici kapatmayı gerektiren fiilin devamının tespiti halinde, kuruluşun faaliyeti beş iş günü geçici olarak durdurulur.

d) Kuruluşun faaliyetinin sürekli olarak durdurulması aşağıda belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde yapılır;

1) Uyarılara rağmen tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi ve iki kez geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına rağmen aynı konularda eksiklik tespit edilmesi.

2) Açılış onayı olmadan hizmete başlanması.

3) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması.

e) Kuruluşun faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir;

1) Kuruluşların faaliyetlerinin sürekli durdurulması, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir.

2) Faaliyeti sürekli durdurulan kuruluşlar, İl Müdürlüğünce o kuruluşun bağlı bulunduğu ilin sosyal güvenlik kurumu İl Müdürlüğü’ne, Defterdarlığa/ Vergi Dairesi’ne bildirilir.

3) Kuruluşun faaliyetlerinin sürekli durdurulması kararı en az on beş gün öncesinden kuruluşa bildirilerek velilere bilgi verilmesi sağlanır.

4) Kuruluş açılış izin onayı, açılış izin belgesi aslı ve ilgili diğer belgeleri on beş gün içinde İl Müdürlüğüne teslim eder.

5) Kuruluşların faaliyeti durdurulduğunda peşin alınan ücretten kuruluşun faaliyette bulunmadığı günlere düşen pay velilere geri verilir.

f) Bakımları ve sorumlulukları altında bulunan çocuklara karşı ihmali görülen veya herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27 nci maddesine göre işlem yapılır.

Benzer İçerikler
  • Kreş Açma Prosedürleri Nelerdir?
  • KREŞ AÇMA PROSEDÜRLERİ NELERDİR? Kreş açma prosedürleri kreş açma niyetinde olan insanların aklına gelen ilk sorulardandır. Hem ...
  • Kreş Açma Maliyeti
  • KREŞ AÇMA MALİYETİ Kreş açmak isteyen ve kafasında proje oluşturan herkesin aklına ilk gelen soru bu işin kaç liraya mal olacağıdır. ...
  • Kreş Açarken Devlet Desteği
  • KREŞ AÇARKEN DEVLET DESTEĞİ Ülkemizde eğitim sektörüne yatırım ve destekler artarak devam etmektedir. Bu destek eğitim kurumuna her ...
  • Kimler Kreş Açabilir?
  • KİMLER KREŞ AÇABİLİR?   Türkiye’de kreş açmak için birkaç nitelik dışında herhangi özel bir formasyon aranmamaktadır. Yani ...
  • Anaokulu ve Kreş Kurulumu Aşamaları
  • Anaokulu ve Kreş Kurmak başlı başına emek gerektiren bir iştir. Yapmış olduğunuz çalışmaların ardından kreş açmaya karar verdiniz. ...